Monday, February 16, 2009

Aqidah Imam Empat Adalah Satu - Imam Syafi'i

PEMBAHASAN KEEMPAT

AQIDAH – IMAM SYAFI’I

A. TENTANG TAUHID
Daripada Al Rabi’ Bin Sulaiman katanya: Telah berkata Al- Syafi’i: Siapa yang bersumpah dengan Allah atau dengan salah satu Nama daripada Nama-Nama-Nya, lalu ia langgar sumpah itu maka wajib ke atasnya kaffarat sumpah, sedangkan siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah seperti kata seseorang: Demi Ka’bah, demi nenek moyang dan sebagainya, lalu ia melanggar sumpah tersebut maka ia tidak wajib membayar kaffarat sumpah. Namun demikian sumpah dengan selain Allah adalah dibenci dan dilarang berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. (43), maksudnya, Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla melarang kamu bersumpah dengan nenek moyangmu, barangsiapa yang ingin bersumpah maka hendaklah dengan (Nama) Allah atau hendaklah dia diam sahaja. (HR Imam Bukhari)

Imam Syafi’I berpendapat demikian dengan alasan kerana Nama- Nama Allah adalah bukan makhluk. Oleh itu sesiapa yang bersumpah dengan Nama Allah, lalu ia melanggarnya maka wajib ke atasnya membayar kaffarat.(44)

Imam Ibnu Al Qayyim menyebut dalam kitab Ijtima’il Juyuusy Al Islamiah bahawa Imam Al Syaffi’I berkata: Mengikut Sunnah yang aku berada di atas jalannya dan begitu juga aku melihat sahabat-sahabatku daripada kalangan Ahli Hadis yang aku mengambilnya daripada mereka seperti Sofyan dan Imam Malik dan lain-lain lagi, ialah: Ikrar (pengakuan) bahawa sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah, dan sesungguhnya Allah adalah di atas `Arasy-Nya dilangit-Nya, Dia mendekati makhluk-Nya sebagaimana Dia kehendaki, dan Allah turun ke langit dunia sebagaimana Dia kehendaki. (45)

Imam Syafi’i berkata di dalam kitabnya “Al Risaalah” : Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) yang Dia adalah sebagaimana yang Dia telah sifati diri-Nya sendiri dan dia mengatasi apa yang disifati oleh makhluk-Nya”.(46)

Imam Al Zahaby menyebut dalam kitab Al Sair daripada Imam Al-Syafi’i bahawa beliau pernah berkata: Kami mengithbatkan (menetapkan) semua sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan semua sifat Allah yang warid (datang) dari Sunnah, dan kami menafikan (menidakkan) tasybih (penyerupaan) daripada-Nya sebagaimana Dia menafikan daripada diri-Nya kerana firman-Nya, mafhumnya, (47) "Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia." (Al Syuura: 11)

Daripada Al Rabi’ Bin Sulaiman katanya: Aku mendengar Imam Syafi’i berkata tentang firman Allah: "Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada (melihat) Tuhan mereka." (Al Muthaffifin: 15) Ayat ini mengajar kepada kita bahawa di sana ada golongan yang tidak terhalang daripada melihat Allah. (48) Manakala ada golongan yang terhalang daripada melihat-Nya kerana kemurkaan-Nya kepada mereka, demikian jugalah akan ada golongan yang dapat melihat-Nya kerana keredhaan-Nya. Ketika Imam Syafi’i ditanya oleh Al-Rabi’: Wahai Aba Abdillah, adakah tuan berpendapat demikian? Jawap Imam Syafi’i: Ya, demikianlah keyakinanku.(49)

Daripada Ibnu Abi Al Jaarud katanya: Ketika disebut nama Ibrahim Bin Ismail Bin ‘Ulaih (menurut Imam Al Zahaby: Ibrahim ini adalah seorang yang berfahaman Jahmy yang mendakwa bahawa al-Quran itu makhluk) kepada Imam Syafi’i, lalu beliau berkata: Aku bercanggah dengannya dalam semua hal; dan tentang Laa Ilaaha Illallaah, aku tidak mengatakan sebagaimana dia katakan. Aku berkata: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang telah berkata-kata kepada Musa ‘Alaihissalam dengan kata-kata yang sebenarnya daripada belakang hijab (tabir). Sedangkan dia berkata: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang telah mencipta katakata, lalu Dia memperdengarkannya kepada Musa dari belakang hijab.(50)

Daripada Al-Rabi’ Bin Sulaiman katanya: Imam Syafi’i berkata: Siapa yang mengatakan Al Quran itu makhluk maka kafirlah dia. (51)

Di antara i’tikad yang dinisbahkan (dibangsakan) kepada Imam Syafi’i ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Thalib Al’Asyaary, katanya: Imam Syafi’i pernah ditanya tentang sifat-sifat Allah Azza Wa Jalla dan apakah yang sewajarnya kita mengimaninya, lalu Imam Syafi’i pun berkata: Allah Tabaraka Wa Ta’aala memiliki Nama-Nama dan Sifat-Sifat sebagaimana yang tercantum di dalam Kitab-Nya dan sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Rasul-Nya kepada umatnya. Tidak seorangpun boleh membantah hakikat ini. Sesiapa yang menyalahi yang demikian itu setelah thabit hujjah ke atasnya (setelah ia mengetahuinya) maka dia kafir kepada Allah Azza Wa Jalla. Adapun bagi orang yang belum thabit hujjah ke atasnya kerana belum sampai perkhabaran itu kepadanya maka dia dimaafkan (ma’dzuur) kerana kejahilannya kerana ilmu tentang itu tidak dapat dicapai oleh akal dan tidak pula melalui ilmu pengetahuan dan fikiran. Dan di antara perkhabaran itu ialah bahawa Allah Maha Mendengar (Samii’) dan Dia memiliki dua tangan, kerana Allah berfirman: (Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka) – (Al-Maidah: 64), dan Allah mempunyai tangan kanan, kerana firman-Nya: (dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya) – (Az-Zumar: 67), dan Allah memiliki wajah, kerana firman-Nya: (Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah-Nya)- (AlQashash: 88) dan firman-Nya: (Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan) – (Al-Rahman: 27), dan Allah memiliki kaki, kerana sabda Nabi s.a.w. (Sehingga Tuhan Azza Wa Jalla meletakkan kaki-Nya di dalamnya)–(HR Imam Bukhari) dan Allah SWT ketawa kerana Rasulullah s.a.w. mengkhabarkan tentang ganjaran orang yang mati syahid (Dia akan menemui Allah Azza Wa Jalla, sedangkan Allah ketawa kepadanya) –(HR Imam Bukhari), dan Allah turun ke langit dunia pada tiap-tiap malam, kerana adanya perkhabaran daripada Rasul s.a.w. , dan Allah SWT tidak picak (bermata sebelah) kerana Rasul s.a.w. ketika menceritakan tentang dajjal beliau bersabda: (Sesungguhnya dia (dajjal) itu picak, dan sesungguhnya Tuhanmu tidaklah picak) – (HR Bukhari), dan orang-orang yang beriman akan melihat Tuhan mereka pada Hari Kiamat dengan mata-mata mereka sebagaimana mereka melihat bulan purnama, dan Allah S.W.T. mempunyai jari kerana Rasul s.a.w. bersabda: (Tidak ada satu pun had manusia kecuali dia di antara dua jari dari jari-jemari Allah Azza Wa Jalla Yang Maha Pengasih) (52)


B. TENTANG QADAR
Imam Al Baihaqy berkata di dalam Manaqib Al-Syafi’i bahawa Imam Syafi’i berkata: Sesungguhnya kehendak hamba (masyiatul ‘ibaad) adalah (kembali) kepada Allah, dan mereka tidak berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Tuhan sekalian alam, sesungguhnya manusia tidak mencipta amalan-amalan mereka, malahan amal perbuatan manusia adalah termasuk di antara makhluk Allah, dan sesungguhnya Qadar yang baiknya dan yang buruknya adalah daripada Allah Azza Wa Jalla, dan sesungguhnya seksaan kubur adalah benar (haq), pertanyaan di dalam alam kubur adalah benar, dan kebangkitan (ba’th) adalah benar, dan hisab adalah benar, dan syurga dan neraka adalah benar, dan lain-lain lagi segala yang dating daripada sunnah-sunnah Nabi s.a.w. (53)

Imam Al Baihaqy berkata tentang Imam Syafi’i bahawa beliau pernah berkata: Qadariyah ialah orang-orang yang disebut oleh Rasulullah s.a.w.: "Mereka adalah Majusi umat ini." – (HR Abu Daud dan Al Hakim) – mereka mengatakan: Sesungguhnya Allah tidak mengetahui maksiat melainkan setelah wujudnya maksiat itu. (54)

Al Baihaqy meriwayatkan daripada Al Rabi’ Bin Sulaiman daripada Imam Syafi’i bahawa beliau membenci solat di belakang Qadari.


C. TENTANG IMAN
Al Rabi’ berkata : Aku mendengar Imam Syafi’i berkata: Iman adalah ucapan dan amal serta i’tikad dengan hati; tidakkah kamu melihat firman Allah Azza Wa Jalla: ("dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu") – (Al Baqarah: 143). Yang dimaksudkan dengan iman di sini ialah solatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan solat dinamakan iman ialah kerana solat terdiri daripada: Ucapan, Amalan dan I’tikad. (56)

Al Baihaqy meriwayatkan daripada Al Rabi’ Bin Sulaiman katanya: Aku mendengar Imam Syafi’i berkata: Imam adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang (57)

Al Baihaqy meriwayatkan daripada Abi Muhammad Al Zubairy, katanya: Seorang lelaki bertanya kepada Imam Syafi’i : Amalan apakah yang paling afdhal di sisi Allah? Imam Syafi’i menjawab: Ia adalah suatu yang amalan tidak diterima oleh Allah kecuali dengannya. Lelaki itu lagi: Apakah dia? Syafi’i menjawab: Iaitu Iman kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dialah amalan yang paling tinggi darjatnya dan dialah amalan yang paling besar ganjarannya. Lelaki itu bertanya lagi: Tidakkah engkau khabarkan kepadaku tentang iman? Adakah dia itu ucapan dan amalan ataukah dia itu ucapan tanpa amalan? Imam Shafi’i menjawab: Iman adalah beramal kerana Allah, sedangkan ucapan pula ialah sebahagian daripada amalan itu. Lelaki itu bertanya lagi: Tolong jelaskan lagi kepadaku sehingga aku betul-betul memahaminya. Imam Syafi’i menjawab: Sesungguhnya iman itu mempunyai beberapa peringkat dan darjat, sebahagiannya ada yang sempurna sampai ke tahap sesempurna-sempurnanya dan ada pula iman yang kurang sampai ke tahap sekurang-kurangnya. Lelaki itu bertanya lagi: Adakah iman yang tidak sempurna , bertambah dan berkurang? Jawab Imam Syafi’i: Memang benar. Lelaki itu bertanya: Apakah dalil terhadap apa yang tuan katakan? Syafi’i menjawab: Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung telah mewajibkan iman ke atas semua anggota anak cucu Adam, lalu dibagi-bagikanNya tugas untuk masing-masing anggota, tidak ada satu anggota pun melainkan diwakilkan kepada anggota yang lain (58).


D. TENTANG SAHABAT
Al Baihaqy meriwayatkan daripada Imam Al Syafi’i bahawa beliau berkata: Allah Tabaaraka Wa Ta’aala telah memuji dan dan menyanjung sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. di dalam Al-Quran, Taurat, Injil dan kelebihan mereka telahpun disebut oleh Rasulullah s.a.w. yang tidak mungkin boleh dicapai oleh orangorang sesudah mereka. Semoga Allah cucuri rahmatNya ke atas mereka. Baginda Rasul s.a.w. juga pernah mengucapkan tahniah kepada mereka kerana mereka telah sampai pada kedudukan yang paling tinggi seperti shiddiqiin, syuhadaa dan shaalihin. Mereka telah pun menunaikan kewajipan mereka dengan menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. kepada kita. Mereka telah menyaksikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya. Mereka sangat faham apa yang dimaksudkan Rasulullah s.a.w. samada umum, khusus, azam atau irsyad. Mereka mengetahui sunnah Rasul s.a.w. apa yang tidak kita ketahui. Mereka berada di atas kita dalam semua cabang ilmu dan ijtihad, dalam hal kewarakan dan ketajaman minda dan istinbat hukum hakam. Pandangan mereka adalah lebih terpuji dan lebih utama untuk kita ambil dan guna pakai daripada pandangan kita untuk diri kita sendiri, Wallaahu A’lam.(59)

Dikeluarkan oleh Imam Al Baihaqy daripada Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Hakam katanya: Aku mendengar Imam Syafi’i berkata: Manusia yang paling mulia setelah Rasulullah s.a.w. adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Othman, kemudian Ali Radhiallaahu ‘Anhum Ajma’iin. (60)

Di keluarkan oleh Al Harawy daripada Yusuf Bin Yahya Al-Buaithy, katanya: Aku bertanya kepada Syafi’i: Bolehkan aku solat di belakang Rafidhy (Syi’ah)? Jawabnya: Jangan kamu solat di belakang Rafidhy, dan Qadari, dan Murji-y. Kemudian aku bertanya lagi: Tolong tuan sebutkan sifat-sifat mereka itu kepada kami Jawabnya: Barangsiapa yang berkata: Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar, kedua-duanya bukan Imam (orang yang patut dicontohi – P) maka dialah Rafidhy, dan barangsiapa yang menjadikan kehendak (masyi-ah) tertakluk pada dirinya, maka dialah Qadari. (61)


E. TENTANG ILMU KALAM
Dikeluarkan oleh Al Harawy daripada Al Rabi’ Bin Sulaiman, katanya: Aku mendengar Imam Syafi’i berkata: Sekiranya seseorang meninggalkan wasiat kepada orang lain agar mengambil manfaat daripada kitab-kitab yang ditinggalkannya, lalu di antara kitab-kitab tersebut terdapat kitab tentang Kalam, maka kitab kalam itu tidaklah termasuk di dalam wasiatnya kerana Kalam bukanlah ilmu (62).

Dikeluarkan oleh Al Harawy daripada Al Hassan Al Za’faraany, katanya: Aku mendengar Syafi’i berkata: Sekiranya aku ingin menjawab ke atas setiap mukhaalif (orang yang bercanggah pendapat denganku) masing-masing satu kitab yang besar nescaya akan aku lakukan, akan tetapi Ilmu Kalam bukanlah termasuk urusanku, dan aku tidak suka Ilmu Kalam itu dinisbahkan (dibangsakan) kepadaku walaupun sedikit (64).

Dikeluarkan oleh Ibnu Bathan daripada Abi Tsur, katanya: Imam Syafi’i berkata kepadaku: Aku tidak melihat seorangpun yang menggunakan Ilmu Kalam walaupun sedikit, lalu ia berjaya. (65)

Dikeluarkan oleh Al Harawy daripada Yunus Al Mishry, katanya: Imam Syafi’i berkata: Seseorang yang dicuba oleh Allah dengan segala larangan-Nya selain syirik adalah lebih baik daripada seseorang yang dicuba oleh Allah dengan Ilmu Kalam. (66)

Oleh : Dr. Abdullah Yasin


Rujukan:
43. Manaaqib al-Syafi’i: I/405
44. Sunan al-Kubra; Al-Baihaqiy; X/28
45. Ijtima’ al-Juyuiusy al-Islamiyah; Hal. 165
46. Al-Risaalah; Hal 7-8
47. Al-Siyar; Hal 341
48. Al-Intiqa’; Hal 79
49. Syarh Usul I’tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah; II/506
50. Al-Intiqa’; Hal 79; Al-Lisaan; I/35
51. Syarh Usul I’tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah; I/252
52. HR al-Hakim; al-Mustadrak; 1/525
53. Manaaqib al-Syafi’i: I/415
54. Ibid; I/ 413
55. Ibid; I/ 413
56. Al-Intiqa’; Hal 81]
57. Manaaqib al-Syafi’i: I/387
58. Manaaqib al-Syafi’i: I/387-393
59. Ibid I/442
60. Ibid I/433
61. Zamm al-Kalam; Q-215, Al-Zahabiy dalam al-Siyar; X/31
62. Ibid, Q-213;Ibid; X/30
63. Ibid, Q-213;Ibid; X/30
64. Ibid, Q-215
65. AL-Ibaanat al-Kubra; Hal 535-536
66. Manaqib al-Syafi’I; Ibn Abi Hatim, Hal 182

No comments: