Wednesday, April 22, 2009

Akidah dan Manhaj Imam Asy-Syafie


Sebagaimana para ulama salaf lainnya, Imam Asy-Syafie membuat beberapa landasan (Kaedah) dalam menetapkan akidah. Kaedah di antaranya adalah sebagai berikut:

Kaedah pertama:
lltizam (komitmen) terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dan mendahulukan keduanya dari akal. Mengambil lahiriyah Al-Qur'an dan sunnah dan menjadikan keduanya sebagai landasan dan sumber dalam menetapkan aqidah islamiyah. Apa yang ditetapkan oleh keduanya maka wajib diterima dan apa yang dinafikan oleh keduanya wajib untuk ditolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

" Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa menderhakai Allah dan Rasul- Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata", (QS. 33:36).

Imam Asy-Syafie berkata,
"Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Taala sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan aku beriman kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassalam dan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassalam sesuai dengan apa yang dimaksudkan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassalam".4


Kedudukan As-Sunnah menurut Imam Syafie dan bantahan beliau terhadap orang yang mengingkari sunnah sebagai hujah

Kedudukan As-Sunnah
Imam Asy-Syafie berkata,
"Semua yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Maka setiap orang yang menerima Al-Qur'an, maka wajib menerima sunnah Rasulullah, kerana Allah Subhanahu wa Taala mewajibkan hamba-Nya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassalam bererti ia telah menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Taala, kerana Dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya".5

Beliau berdalil dengan sejumlah ayat di antaranya firman Allah Subhanahu wa Taala, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya",
(QS. 4:59).

Bantahan Imam Syafie kepada Orang yang Mengingkari Sunnah sebagai Hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassalam dan menyuruh kita mematuhi perintah dan menjauhi larangannya.

Tidak ada cara lain bagi kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Taala tersebut kecuali dengan mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassalam dengan lapang dada dan bersih hati dari keinginan untuk menolaknya, serta pasrah pada perintah dan hukum-hukumnya. Seorang muslim memerlukan sunnah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassalam untuk menjelaskan isi Al-Qur'an.
'


Pandangan Imam Asy-Syafie tentang Hadis Ahad

'
Hadis Ahad adalah hadis yang tidak memenuhi semua atau sebahagian syarat-syarat hadis mutawatir.6 Iaitu diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut adat dan logika mereka tidak mungkin berdusta, dan diriwayatkan dari orang banyak dan menyandarkan hadis kepada sesuatu yang boleh dirasakan oleh indera.

Adapun kriteria hadis yang diterima oleh Imam Asy-Syafie adalah:
1. Sanadnya bersambung (tidak terputus).
2. Para perawinya adil.
3. Perawinya dhabit (tepat dan sempurna hafalannya).
4. Selamat dari syuzuz (riwayatnya tidak bertentangan dengan riwayat orang lain yang lebih tsiqah).
5. Selamat illat (cacat) yang membuatnya tercela. 7

Dengan demikian selama hadis itu sahih dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam, maka Imam Asy-Syafie akan menerimanya. Ketika ditanya tentang, sebagaimana jawaban beliau ketika ditanya oleh Sa'id bin Asad tentang hadis ru’yah (salah satu hadis ahad), beliau berkata, "Hai Ibnu Asad, hukumlah aku, baik aku hidup atau mati, jika aku tidak mengikuti hadis sahih yang datang dari Rasulullah, sekalipun aku tidak mendengarnya langsung".8

Dengan demikian maka Imam Asy-Syafie mewajibkan menggunakan hadis Ahad dalam seluruh perkara agama, dengan tidak ada pembedaan baik dalam masalah akidah atau lainnya, orang yang menolak hadis ahad tanpa alasan yang dibenarkan, merupakan satu kesalahan yang tidak boleh dimaafkan.9

Kaedah kedua:

'
Menghormati Pemahaman Sahabat dan Mengikutinya


Imam Asy-Syafie berkata, "Selama orang mendapati Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak ada jalan lain baginya selain mengikutinya. Jika keduanya tidak ada, kita harus mengambil ucapan para sahabat atau salah satu dari mereka atau ucapan para imam seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ucapannya lebih patut diambil dari yang lainnya.”

Ilmu itu bertingkat-tingkat, di antaranya:


Al-Kitab dan As-Sunnah yang sahih.
1. Ijmak (kesepakatan) para ulama terhadap masalah yang tidak ada ayat atau hadisnya.
2. Ucapan sebahagian sahabat yang tidak ditentang oleh seorangpun dari mereka.
3. Ikhtilaf para sahabat dalam masalah tersebut.
4. Qiyas terhadap sebahagian tingkatan, tidak boleh mengambil selain Al-Kitab dan As-Sunnah selama keduanya ada, kerana ilmu itu hanya diambil dari yang lebih tinggi.10

Kenapa Mesti Mengikuti Sahabat?
Imam Syafie seperti yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Risalah Al-Qadimah dari Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, Imam Syafie berkata, "Allah Subhanahu wa Taala telah memuji para sahabat Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassalam dalam Al-Qur'an, Injil dan Taurat. Kelebihan mereka disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassalam tidak dimiliki oleh seorangpun selain mereka, mereka telah menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah. Telah mendampingi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wassalam di kala wahyu diturunkan, sehingga mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah, baik yang umum maupun yang khusus, baik perintah, larangan, maupun bimbingan. Mereka telah mengetahui sunnah Rasulullah, sehingga mereka lebih unggul baik dalam ilmu, ijtihad, kewara'an, maupun fikiran. Pendapat mereka lebih baik kita ambil dibandingkan dengan pendapat kita".

Kaedah ketiga:
Menjauhi pengikut hawa nafsu, pelaku bidaah ahli kalam dan mencela mereka. Bidaah secara bahasa bererti mencipta dan mengawal sesuatu. Sedangkan menurut istilah, bidaah bererti cara baru dalam agama (yang belum ada contoh sebelumnya) yang menyerupai syariah dan bertujuan untuk dijalankan dan berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala.11

Imam Syafie membahagi perkara baru menjadi dua:
1. Perkara baru yang bertentangan dengan Al-Kitab dan As-Sunnah atau atsar (sahabat) dan ijma'. Ini adalah bidaah dhalalah.

2. Perkara baru yang baik tetapi tidak bertentangan dengan Al-Kitab dan As-Sunnah atau atsar (sahabat) dan ijma'. Ini adalah bidaah yang tidak tercela.

Inilah yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafie yang membahagi bidaah menjadi dua iaitu bidaah mahmudah (terpuji) dan bidaah mazmumah (tercela/ buruk). Bidaah yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji dan baik, sedangkan yang bertentangan dengan sunnah ialah tercela dan buruk".12

Hajr (Meninggalkan) Pelaku Bidaah Menurut Imam Asy-Syafie
Para Salaf menasihatkan agar tidak banyak bergaul dengan para pelaku bidaah. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Qilabah, beliau berkata, "Janganlah kamu berteman dengan pengikut hawa nafsu dan janganlah kamu berdebat dengan mereka, sesungguhnya aku khuatir kalau kamu akan masuk terperangkap ke dalam pemikiran sesatnya atau menjadi ragu tentang apa yang telah kamu yakini".13

Imam Hasan Al-Bashri dan Muhammad bin Sirin juga berpesan, "Janganlah kamu berteman dengan pengikut hawa nafsu, dan jangan kamu berdebat dan mendengarkan mereka. Jangan berteman dengan pembuat bidah, kerana akan membuat penyakit di kalbumu".14

Inilah juga mazhab Imam Syafie, bahkan beliau meninggalkan Baghdad dan pindah ke Mesir kerena munculnya aliran muktazilah yang telah berhasil mempengaruhi negara. Beliau berkata, "Saya tidak akan berdebat dengan seorangpun yang saya yakini bahawa ia tetap dalam kebidaahannya".15

Imam Asy-Syafie bahkan mengkafirkan sebahagian pelaku bidaah yang jelas-jelas sesat seperti orang yang mengatakan al-Qur'an adalah makhluk. Sebagaimana perkataan beliau kepada Hafs Al-Fard yang mengatakan bahawa al-Qur'an adalah makhluk. Imam Syafie berkata, "Engkau telah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala".16

Imam Asy-Syafie juga berkata, "Jika engkau melihat pengikut hawa nafsu terbang, aku tidak akan percaya kepadanya, sungguh benar perkataan seorang penyair: "Bila engkau melihat orang boleh terbang, dan berjalan di atas lautan, tetapi ia melanggar batas syariah. Maka, ia adalah orang yang diistidraj dan ia adalah pelaku bidaah".174 Majmu' Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, IV/2, VI/354
5 Ar-Risalah, hal.32-33
6 Syarah Nukhbatul Fikar, Ibnu Hajar AL-Asqalani hal. 4-8
7 Syarat-syatat ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh ulama hadts, lihat Ikhtishar 'Ulumul Hadis, hal. 10,
Tadrib N-Raawi, hal. 22 dan lamahaat fi Ushul AI-Hadis, hal.11
8 Manaaqib Asy-Syafie, 1/421
9 Al-Risaalah, hal. 459460
10 Kitab Al-Umm, 5/265
11 Kitab Al-I’tisham, l/36
12 Hilyah al-Auliya', 9/113, dan Al-Ba'its 'ala InkarAI-Bida', hal. 15
13 Sunan Ad-Darimi, 1/108
14 Al-Bda' wa An-nahyu 'anha, Ibnu Wadhdhah, hal. 47
15 Manaqib Asy-Syafie, Imam AL-Baihaqi, 1/175
16 Ibid, I/407
17 Ibid, I/407*suntingan daripada Ringkasan Akidah dan Manhaj Imam Syafie oleh Ustaz Nurul Mukhlishin Asyrafuddin, Lc, M.Ag

No comments: